Subscribe to Diggly

یه نکته مهم ! اگه می بینید تلفن پشتیبانیتون دائما مشغوله و مشتریان شما همش بوق اشغال رو می شنوند، راهش این نیست که به فکر نیروی کار بیشتر و یا تعداد خطوط تلفن بیشتر باشید .
بدانید که مشکلات سرویسی که ارائه می دهید زیاد است ، این مشکلات را کم کنید ، خط ها خود به خود آزاد می شوند.